รหัส รายการ
11111611กรวด
11111700ทราย
11111701ทรายซิลิกา
11111800ดินเหนียว
11111803ดินขาวหรือดินเกาลินอื่น ๆ
11111804เบนโทไนต์
11111807ชามอตต์
11111808ดินเหนียวธรรมดา
11120000ผลิตภัณฑ์จากพืชและป่าไม้ที่บริโภคไม่ได้
11121503ครั่ง
11121600ผลิตภัณฑ์ไม้
11121603ไม้ซุง
11121604ไม้สำเร็จเนื้ออ่อน
11121605หวาย
11121606ไม้ก๊อก
11121607เยื่อไม้
11121608ไม้ไผ่
11121610ไม้เนื้อแข็ง
11121612ไส้ไม้
11121614ไม้สัก