รหัสสินค้าหรือบริการ(UNSPSC)และยาและเวชภัณฑ์ (TMT)


รหัส รายการ
10101500ปศุสัตว์
10101600นกและสัตว์ปีก
10101700พันธุ๋ปลาหรือปลาที่มีชีวิต
10101800สัตว์น้ำประเภทมีเปลือกและสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง
10101900แมลง
10102000สัตว์ป่า
10111300อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับดูแลสัตว์เลี้ยง
10121500อาหารสำหรับการเลี้ยงปศุสัตว์
10121600อาหารนกและสัตว์ปีก
10121700อาหารปลา
10121800อาหารสุนัขและอาหารแมว
10121900อาหารสำหรับสัตว์ที่ใช้ฟันแทะ
10122000อาหารสำหรับสัตว์เลื้อยคลาน
10122100อาหารสำหรับสัตว์ประเภทอื่นๆ
10131500ที่พักสำหรับสัตว์
10131600กรงสัตว์
10131700ที่อยู่สำหรับสัตว์
10141500เครื่องอานม้า
10141600เครื่องบังเหียน
10151500เมล็ดและต้นอ่อนของผัก