รายการ ประเภท หมวด
ขาหยั่งเขียนภาพนอกสถานที่ (ขนาดเล็ก )ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
ขาหยั่งเขียนภาพประจำห้องเรียนครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
ขาหยั่งเขียนภาพประจำห้องเรียน (ขนาดกลาง)ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
ขาหยั่งเขียนภาพสำหรับสาธิตครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
ขำหยั่งเขียนภาพสำหรับสาธิต (ขนาดใหญ่)ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
ครื่องฉีดโฟมล้างรถครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
ครื่องตรวจนับโคโลนีครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
ครื่องมือตัดโลหะแผ่นครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
ครื่องมือบริการเครื่องยนต์เล็กครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
ครุภัณฑ์ชุดควบคุมคุณภาพการแปรรูปครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
ครุภัณฑ์ชุดบรรจุหีบห่อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
ครุภัณฑ์บริเวณคัดเลือก-ตัด แต่ง สัตว์น้ำสดครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
ครุภัณฑ์บริเวณบรรจุหีบห่อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
ครุภัณฑ์บริเวณรับวัตถุดิบครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
ครุภัณฑ์ประจำพื้นที่คัดเลือก-ตัด แต่ง วัตถุดิบครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
ครุภัณฑ์ประจำพื้นที่ฆ่าเชื้อจุลนิทรีย์ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
ครุภัณฑ์ประจำพื้นที่บรรจุกระป๋อง/การปิดฝาครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
ครุภัณฑ์ประจำพื้นที่รับวัตถุดิบสัตว์น้ำครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
ครุภัณฑ์ประจำพื้นที่เตรียมส่วนผสม-เตรียมครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
ครุภัณฑ์ประจำโรงงานแปรรูปอาหารกระป๋องครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา