รายการ ประเภท หมวด
กล้องไมโครสโคปวิเคราะห์ 80x200 ซม.ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กว้านดึงเครื่องจักร ขนาด 2 ตันครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กาพ่นพร้อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กาพ่นสีครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กาพ่นสีพร้อมสายต่อลมครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
การพ่นสีพร้อมสายต่อลมครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กำพ่นสี (gavity)ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กี่กระตุกพร้อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
กี่ทอผ้าด้วยมือพร้อมอุปกรณ์และสืบเส้นด้ายยืน (ขนาดเล็ก )ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
ขาตั้งกล้อง 3 ขา ขนาดกลางครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
ขาตั้งกล้อง 3 ขา ขนาดใหญ่ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
ขาตั้งกล้องขนาดใหญ่พร้อมล้อเลื่อนครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
ขาตั้งกล้องถ่ายวิดีทัศน์ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
ขาตั้งกล้องวีดิทัศน์ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
ขาตั้งเขียนภาพนอกสถานที่ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
ขาตั้งเขียนภาพพร้อมเก้าอี้ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
ขาหยั่งงานจิตรกรรมพร้อมเก้าอี้ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
ขาหยั่งสำหรับเขียนภาพครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
ขาหยั่งเขียนภาพครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
ขาหยั่งเขียนภาพนอกสถานที่ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา