รายการ ประเภท หมวด
ครุภัณฑ์พื้นฐานประจำห้องปฏิบัติการแปรรูปพื้นฐานครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
ครุภัณฑ์พื้นที่ผลิต เนื้อปลาบดผลิตภัณฑ์ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
ครุภัณฑ์ยานพาหนะปฎิบัติงานในฟาร์มสัตว์น้ำครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
ครุภัณฑ์แปรรูปอาหารครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
คอมพิวเตอร์ PCครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
คอมพิวเตอร์ SERVER พร้อมโต๊ะ -เก้าอี้ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
คอมพิวเตอร์กราฟิกชั้นสูง และเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมโต๊ะ เก้าอี้สำหรับผู้สอนครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
คอมพิวเตอร์กราฟิกชั้นสูง และเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมโต๊ะ เก้าอี้สำหรับผู้เรียนครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
คอมพิวเตอร์งานออกแบบเครื่องถม เครื่องประดับ พร้อมโปรแกรมครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอนครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่แม่ข่าย (File Server) ร้อมอุปกรณ์เครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
คอมพิวเตอร์ประมวลผลคำครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
คอมพิวเตอร์ประมวลผลชั้นสูงครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับครูครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
คอมพิวเตอร์สำหรับงานเขียนแบบ พร้อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
คอมพิวเตอร์สำหรับงานเขียนแบบ พร้อมอุปกรณ์และซอฟแวร์ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนพร้อมเก้าอี้ห้องคอมพิวเตอร์ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนห้องปฏิบัติการครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา