รายการ ประเภท หมวด
เข็มขัดนิรภัยวัสดุยานพาหนะและขนส่งวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
เมมโมรี่การ์ดวัสดุโฆษณาและเผยแพร่วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
หน่วยประมวลผลวัสดุคอมพิวเตอร์วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
ฮาร์ดดิสก์ไดนร์วัสดุคอมพิวเตอร์วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
ซีดีรอมไดร์ฟวัสดุคอมพิวเตอร์วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
แผ่นกรองแสงวัสดุคอมพิวเตอร์วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (KeyBoard)วัสดุคอมพิวเตอร์วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
เมนบอร์ด (MainBoard)วัสดุคอมพิวเตอร์วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
เมมโมรี่ซิป(Memor Chip) เช่น RAMวัสดุคอมพิวเตอร์วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
คัตซีทฟีดเตอร์ (CutSheet Feeder)วัสดุคอมพิวเตอร์วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
เมาส์ (Mouse)วัสดุคอมพิวเตอร์วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์(Printer Switching Box)วัสดุคอมพิวเตอร์วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
เครื่องกระจาย สัญญาณ (Hub)วัสดุคอมพิวเตอร์วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
แผ่นวงจร อิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernrt Card, LanCard, Antivirus Card,SoundCard) เป็นต้นวัสดุคอมพิวเตอร์วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่นแบบดิสเกตต์(Diskette)แบบฮาร์ดดิสต์(Hard Disk)แบบซีดีรอม(CD-ROM)แบบออพติคอล(Optical) เป็นต้นวัสดุคอมพิวเตอร์วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่