การจำแนกประเภทพัสดุกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป


ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564

รายการ ประเภท หมวด
จักรเย็บผ้าครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์
จักรอุตสาหกรรมครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์
จักรทำลวดลายครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์
จักรพันริมครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์
โต๊ะนักเรียนครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์
เครื่องเขียนตัวอักษรครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์
สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียว(DLTV)ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์
หุ่นจำลองโครงกระดูกมนุษย์แบบเต็มตัวครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์
กระดานดำครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์
รถไถครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์
เครื่องตัดวัชพืชครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์
เครื่องหว่านปุ๋ยครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์
เครื่องสีข้าวโพดครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์
เครื่องหยอดหรือหว่านเมล็ดพันธ์ครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์
เครื่องสูบน้ำครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์
ตู้เก็บเมล็ดพันธุ์ครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์
เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธ์ครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์
เครื่องกระเทาะเมล็ดพืชครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์
ปศุสัตว์ ครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์
รถฟาร์มแทรคเตอร์ครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์