แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์


ที่ มท 0808.2/ว 1248 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายการ ประเภท หมวด
จักรเย็บผ้าครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์
จักรอุตสาหกรรมครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์
จักรทำลวดลายครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์
จักรพันริมครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์
โต๊ะนักเรียนครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์
เครื่องเขียนตัวอักษรครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์
รถไถครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์
เครื่องตัดวัชพืชครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์
เครื่องหว่านปุ๋ยครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์
เครื่องสีข้าวโพดครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์
เครื่องหยอดหรือหว่านเมล็ดพันธ์ครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์
เครื่องสูบน้ำครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์
ตู้เก็บเมล็ดพันธุ์ครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์
เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธ์ครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์
เครื่องกระเทาะเมล็ดพืชครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์
ปศุสัตว์ ( ช้าง ม้า วัว ควาย )ครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์
รถฟาร์มแทรคเตอร์ครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์
เครื่องพ่นยาครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์
เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพด ข้าวฟางครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์
เครื่องยกร่องครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์