VDO แนะนำการใช้งาน

สาธิตการใช้โปรแกรมระบบงานพัสดุตาม พรบ. 2560
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

สาธิตการใช้โปรแกรมทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ
ตามหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

การกำหนดพัสดุหลัก
ออกหมายเลขพัสดุด้วยระบบ FSN (Federal Stock Number)
ตามสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง

power by myPsdAsset.com