พรบฯ ระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง

 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 • กฏกระทรวง กำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • การใช้งานรหัสมาตรฐานสินค้าและบริการ UNSPSC
 • หมวด 3 การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ (การยืม การควบคุม การจำหน่าย)
 • การลงทะเบียนพัสดุของทางราชการ : กค(กวพ) 0408.4/ว129 ลว. 20 ตุลาคม 2549
 • หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ : กค 0423.3/ว238 ลว. 9 กันยายน 2557
 • การตรวจสอบพัสดุประจำปี : นร 1305/ว9226 ลว. 8 ตุลาคม 2542
 • การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ โดย อ.อธิวัฒน์ โยอาศรี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ กรมชลประทาน
 • แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ : นร 0704/ว37 ลว. 6 มกราคม 2559
 • การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด
 • การควบคุมพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
 • การกำหนดหมายเลขพัสดุ สำนักพัฒนาระบบงานและบุคลากร สำนักงบประมาณ
 • power by myPsdAsset.com