เราคือผู้พัฒนาโปรแกรมระบบงานพัสดุภาครัฐตัวจริง ทีมงานผู้พัฒนาโปรแกรมเป็นอาจารย์ผู้สอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทำงานด้านพัสดุโดยตรง เข้าใจระบบงานพัสดุเป็นอย่างดี
โปรแกรมใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องตาม พรบ.ฯ และระเบียบฯ รายงานครบถ้วน ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ก้าวทันเทคโนโลยี อับเดทโปรแกรมฟรี เน้นบริการดีหลังการขาย
โปรแกรมมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 15 ปี ทีมงานพร้อมที่จะพัฒนาระบบงานพัสดุต่อไป


แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

รหัสสินค้าหรือบริการ(UNSPSC)
myPsd v.8 Premium .F

ระบบบริหารงานพัสดุ

 • จัดซื้อจัดจ้าง ทำรายงานขอซื้อของจ้าง ตาม ระเบียบฯ 2560 ทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ ทำใบเสนอราคา ทำหนังสืออนุมัติฯ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (สามารถประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานได้) ใบสั่งซื้อ/ตรวจรับ หลักประกันสัญญา ส่งเบิกการเงิน สรุปรายงานสารสนเทศการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ
 • วัสดุสิ้นเปลือง รับเข้า เบิก/จ่าย รายงานทะเบียนคุม/บัญชีคุม รายงานทะเบียนคุมใบเบิก รายงานการเบิกวัสดุแยกตามหน่วยงาน แยกตามผู้เบิก ค้นหาตามเงื่อนไข เช่น ตามชื่อวัสดุ ตามเอกสาร ตามราคา ตามผู้เบิก ตามผู้ขาย สรุปวัสดุคงเหลือฯลฯ
 • วัสดุคงทน ลงทะเบียน ตรวจสอบ เบิก/จ่าย ใส่รูป รายงานตามหน่วยงาน บัญชีคุม คงเหลือ ค้นหาตามเงื่อนไข พิมพ์ Bar-Code/QR-Code พิมพ์กราฟ สรุป Dashboard ฯลฯ
 • ครุภัณฑ์ ลงทะเบียน ตรวจสอบ เบิก/จ่าย ใส่รูป รายงานตามประเภททรัพย์สิน หน่วยงาน บัญชีคุม คงเหลือ ค้นหาตามเงื่อนไข โอน-ย้าย แทงจำหน่าย พิมพ์ Bar-Code/QR-Code พิมพ์กราฟ สรุป Dashboard นำเข้าข้อมูลด้วยไฟล์ excel ฯลฯ
 • สิ่งก่อสร้าง ลงทะเบียน ใส่รูป ระบุ GIS รายงานสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ
 • ทะเบียนทรัพย์สิน ประมวลผลค่าเสื่อม รายงานค่าเสื่อม รายงานทะเบียนคุมทรัพย์สิน รายงานทรัพย์สินขึ้นบัญชี/ไม่ขึ้นบัญชี รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ส่งมอบงาน พิมพ์กราฟ ตรวจนับทรัพย์สิน จำหน่ายประจำปี ฯลฯ
 • ตรวจนับพัสดุ สามารถกำหนดหน่วยงานที่ต้องการตรวจนับ แต่งตั้งกรรมการตรวจนับ กรรมการสอบหาข้อเท็จจริง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี แจ้งผลการตรวจสอบพัสดุให้ สตง.
 • จำหน่ายพัสดุ สามารถแต่งตั้งกรรมการประเมินราคากลาง แต่งตั้งกรรมการจำหน่ายพัสดุแต่ละวิธี (ขาย ทำลาย โอน) รายงานผลการประเมินราคากลาง ประกาศขายพัสดุแต่ละวิธี (ขายทอดตลาด วิธีเฉพาะเจาะจง) รายงานผลการจำหน่าย บันทึกขออนุมัติตัดพัสดุออกจากบัญชี แจ้งผลการตัดรายการพัสดุให้ สตง.
 • แสดงหน้าจอโปรแกรมระบบบริหารงานพัสดุ mypsd v.8 .F

 • สนใจติดต่อ สุขุม แป้นศรี Tel:086-914-1635 092-823-5619

myPsdasset v.8 .D

ระบบทะเบียนทรัพย์สิน

 • ทะเบียนทรัพย์สิน ประมวลผลค่าเสื่อม รายงานค่าเสื่อม รายงานทะเบียนคุมทรัพย์สิน รายงานทรัพย์สินขึ้นบัญชี/ไม่ขึ้นบัญชี รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ส่งมอบงาน ตรวจนับทรัพย์สิน จำหน่ายประจำปี ฯลฯ
 • วัสดุคงทน ลงทะเบียน เบิก/จ่าย ใส่รูป รายงานตามหน่วยงาน บัญชีคุม คงเหลือ ค้นหาตามเงื่อนไข พิมพ์ Bar-Code/QR-Code พิมพ์กราฟ สรุป Dashboard ฯลฯ
 • ครุภัณฑ์ ลงทะเบียน เบิก/จ่าย ใส่รูป รายงานตามประเภททรัพย์สิน หน่วยงาน บัญชีคุม คงเหลือ ค้นหาตามเงื่อนไข โอน-ย้าย แทงจำหน่าย พิมพ์ Bar-Code/QR-Code พิมพ์กราฟ สรุป Dashboard นำเข้าข้อมูลด้วยไฟล์ excel ฯลฯ
 • สิ่งก่อสร้าง ลงทะเบียน ใส่รูป ระบุ GIS รายงานสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ
 • ตรวจนับพัสดุ สามารถกำหนดหน่วยงานที่ต้องการตรวจนับ แต่งตั้งกรรมการตรวจนับ กรรมการสอบหาข้อเท็จจริง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี แจ้งผลการตรวจสอบพัสดุให้ สตง.
 • จำหน่ายพัสดุ สามารถแต่งตั้งกรรมการประเมินราคากลาง แต่งตั้งกรรมการจำหน่ายพัสดุแต่ละวิธี (ขาย ทำลาย โอน) รายงานผลการประเมินราคากลาง ประกาศขายพัสดุแต่ละวิธี (ขายทอดตลาด วิธีเฉพาะเจาะจง) รายงานผลการจำหน่าย บันทึกขออนุมัติตัดพัสดุออกจากบัญชี แจ้งผลการตัดรายการพัสดุให้ สตง.
 • แสดงหน้าจอโปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สิน mypsd v.8 .D

 • สนใจติดต่อ สุขุม แป้นศรี Tel:086-914-1635 092-823-5619

mypsd v.8 .T

ระบบคลังวัสดุ

 • วัสดุสิ้นเปลือง รับเข้า เบิก/จ่าย รายงานทะเบียนคุม/บัญชีคุม รายงานทะเบียนคุมใบเบิก รายงานการเบิกวัสดุแยกตามหน่วยงาน แยกตามผู้เบิก ค้นหาตามเงื่อนไข เช่น ตามชื่อวัสดุ ตามเอกสาร ตามราคา ตามผู้เบิก ตามผู้ขาย สรุปวัสดุคงเหลือฯลฯ
 • วัสดุคงทน รับเข้าเบิก/จ่าย ใส่รูป รายงานสารสนเทศ บัญชี/ทะเบียนคุม รายงานตามหน่วยงาน คงเหลือ ฯลฯ
 • แสดงหน้าจอโปรแกรมระบบคลังวัสดุ mypsd v.8 .B

 • สนใจติดต่อ สุขุม แป้นศรี Tel:086-914-1635 092-823-5619

myPsdasset v.8 .S

ระบบทะเบียนทรัพย์สิน

 • ทะเบียนทรัพย์สิน ประมวลผลค่าเสื่อม รายงานค่าเสื่อม รายงานทะเบียนคุมทรัพย์สิน รายงานทรัพย์สินขึ้นบัญชี/ไม่ขึ้นบัญชี รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ส่งมอบงาน รายงานสารสนเทศ ฯลฯ
 • ครุภัณฑ์ ลงทะเบียน เบิก/จ่าย ใส่รูป รายงานตามประเภททรัพย์สิน หน่วยงาน บัญชีคุม คงเหลือ ค้นหาตามเงื่อนไข โอน-ย้าย แทงจำหน่าย พิมพ์ Bar-Code/QR-Code พิมพ์กราฟ สรุป Dashboard ฯลฯ
 • สิ่งก่อสร้าง ลงทะเบียน ใส่รูป ระบุ GIS รายงานสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ
 • แสดงหน้าจอโปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สิน mypsd v.8 .S

 • สนใจติดต่อ สุขุม แป้นศรี Tel:086-914-1635 092-823-5619

myPsd v.8 ระบบงบประมาณและคำขอใช้พัสดุ

ระบบบริหารงบประมาณ

 • จัดทำแผนงานโครงการประจำปี โดยระบุหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ และแผนงาน
 • จัดสรรเงินโครงการ สามารถระบุจำนวนเงินประเภทเงิน หมวดรายจ่าย และรายละเอียด
 • ตัดยอดขอใช้จากจัดซื้อจัดจ้าง หรือจากโครงการได้
 • แสดงรายละเอียดทะเบียนคุมโครงการตามต้องการ
 • สรุปผลผลิต/โครงการตามหน่วยงาน และโดยภาพรวมได้
 • แสดงยอดคงเหลือผลผลิต/โครงการแยกตามหน่วยงาน ประเภทเงิน แผนงาน งบรายจ่ายรายจ่าย
 • แสดงผลการใช้เงิน สรุปภาพรวมยอดเงินตามประเภทเงิน สรุปผลการใช้เงิน รายเดือน หรือตามไตรมาสได้
 • ตรวจสอบสถานะโครงการของหน่วยงานได้
 • สรุปรายงานการงใช้งบประมาณในรูปแบบ กราฟสถิติได้
 • ตัวอย่างรายงานจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. และระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560 จากโปรแกรมระบบบริหารงานพัสดุ mypsd v.8

 • ตัวอย่าง บัญชีคุม และทะเบียนคุมครุภัณฑ์ จากรายงานในโปรแกรมระบบบริหารงานพัสดุ mypsd v.8

 • ตัวอย่าง รายงานสารสนเทศระบบทะเบียนทรัพย์สิน จากรายงานในโปรแกรมระบบบริหารงานพัสดุ mypsd v.8


  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

  รหัสสินค้าหรือบริการ(UNSPSC)


  ผลตอบรับการใช้โปรแกรมระบบงานพัสดุ และระบบทะเบียนทรัพย์สิน Mypsd V.8 จากหน่วยงานต่างๆ

 • คุณลักษณะของโปรแกรมพัสดุ myPsd V.8

  ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง

  จัดทำขออนุมัติ รายงานขอซื้อ/จ้าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ส่งออกใบ PO (บ.ส.01) บันทึกข้อตกลงซื้อขาย/จ้าง ใบตรวจรับพัสดุ ใบเบิกเงิน ใบเบิกเงินตามหมวดรายจ่าย ใบปะหน้า ทะเบียนควบคุมหลักประกันสัญญา ตรวจสอบสถานะ การจัดซื้อ/จ้าง สรุปยอดการใช้เงิน ฯลฯ

  ระบบควบคุมครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง

  จัดทำครุภัณฑ์/สิ่งปลูกสร้างที่ได้จากจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุมการเบิก/จ่าย การออกเลขหมายครุภัณฑ์ ทำใบเบิกสี 4 ใบเบิกภายใน บัญชีควบคุมครุภัณฑ์(รับ-จ่าย) ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ทะเบียนเบิกจ่ายครุภัณฑ์ บันทึกประวัติการใช้งาน ระบุพิกัดที่ตั้ง สิ่งก่อสร้าง (GPS) รายงานสารสนเทศ และกราฟสถิติ ฯลฯ

  ระบบควบคุมวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคนทน

  ควบคุมการเบิกจ่าย,ใบเบิกสี 4 ใบเบิกภายใน บัญชีควบคุมวัสดุ(รับ-จ่าย) ทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลือง/วัสดุคงทน ทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ รายงานเบิกวัสดุตามหน่วยงาน ทะเบียนคุมวัสดุ ทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุบันทึกประวัติการใช้งาน ค้นหาตามเงื่อนไข รายงานสารสนเทศ และกราฟสถิติ ฯล

  การโอนย้าย การจำหน่าย ครุภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้าง บันทึกประวัติการใช้งาน/การซ่อมแซม คำนวณค่าเสื่อมราคา จัดทำทะเบียนคุมค่าเสื่อม มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทรัพย์สินที่ขึ้นบัญชี ทรัพย์สินที่ไม่ขึ้นบัญชี ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี สำรวจครุภัณฑ์ทะเบียนการจำหน่าย ทะเบียนการโอนย้าย การส่งมอบงาน ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ค้นหาครุภัณฑ์ตามเงื่อนไข รายงานสารสนเทศ และกราฟสถิติ ฯลฯ

  คุณลักษณะของโปรแกรมคุมทรัพย์สิน myPsdAsset V.8

  เป็นโปรแกรมคุมทรัพย์สิน ที่เป็น ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และวัสดุคงทน สำหรับหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน เช่น โรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล อบต. อบจ. โปรแกรมอออกหมายเลขพัสดุด้วยระบบ FSN (Federal Stock Number) ของสำนักงบประมาณ ประมวลผลค่าเสื่อมโดยใช้วิธีเส้นตรง ตามหลักการและนโยบายบัญชีหน่วยงานภาครัฐ สามารถ ส่งคืน โอน แทงจำหน่าย ใส่รูป ระบุพิกัด(GIS) หรือพิมพ์บาร์โค๊ดได้ เป็นโปรแกรมประเภท Application Software ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows ได้ทุกระบบปฏิบัติการ ใช้ฐานข้อมูล MySQL มีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน (Login) และมีระบบการสำรองข้อมูล โปรแกรมมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี ประกอบด้วยส่วนหลักดังนี้

  ข้อมูลหลัก

  เป็นการเตรียมข้อมูลพื้นฐานหรือการเพิ่มข้อมูลที่จะต้องใช้ก่อน เช่น ประเภทเงิน ประเภทเอกสาร บุคลากร หน่วยงาน ฝ่าย ร้านค้า พัสดุหลัก ฯลฯ

  วัสดุคงทน

  ลงทะเบียนวัสดุคงทน, รูป เลขวัสดุคงทน ตรวจสอบวัสดุคงทนรอเบิก เบิกจ่ายวัสดุคงทน ประวัติการซ่อม รายงานสารสนเทศ และแสดงกราฟสถิติ ฯลฯ

  ครุภัณฑ์

  สามารถลงทะเบียนครุภัณฑ์ ใส่รูป ออกหมายเลขครุภัณฑ์ ตรวจสอบครุภัณฑ์รอเบิก เบิกจ่ายครุภัณฑ์ บันทึกประวัติการซ่อม ค้นหาครุภัณฑ์ตามเงื่อนไข โอนย้ายครุภัณฑ์ จำหน่ายครุภัณฑ์ ทะเบียนจำหน่ายครุภัณฑ์ รายงานสารสนเทศ และแสดงกราฟสถิติ ฯลฯ

  ทะเบียนทรัพย์สิน

  ประมวลผลค่าเสื่อมตามปีงบประมาณได้ตามความต้องการ ประมวลผลค่าเสื่อมโดยใช้วิธีเส้นตรง ตามหลักการและนโยบายบัญชีหน่วยงานภาครัฐ ส่งมอบครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และวัสดุคงทน ทั้งที่ขึ้นบัญชี และไม่ขึ้นบัญชี รายงานสารสนเทศ และกราฟสถิติ ต่างๆ ฯลฯ

  สิ่งก่อสร้าง

  สามารถลงทะเบียนสิ่งก่อสร้าง ระบุพิกัด(GPS) บันทึกประวัติการซ่อม ค้นหา รายงานสารสนเทศ และแสดงกราฟสถิติ ต่างๆ ฯลฯ

  เครื่องมือ

  เป็นส่วนที่ใช้งานเกี่ยวกับการกำหนดผู้ใช้งาน การเปลี่ยนรหัสผ่าน กำหนดสิทธิ์การใช้โปรแกรม ตรวจสอบประว้ติการใช้งาน และข้อมูลเกี่ยวกับระบบ เช่นการสำรองข้อมูล การกำหนดฐานข้อมูล หรือการปรับปรุงโปรแกรม ฯลฯ

  VDO แนะนำการใช้งาน

  สาธิตการใช้โปรแกรมระบบงานพัสดุตาม พรบ. 2560
  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  สาธิตการใช้โปรแกรมทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

  การกำหนดพัสดุหลัก
  โปรแกรมออกหมายเลขพัสดุด้วยระบบ FSN (Federal Stock Number) ของสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง


  VDO สาธิตการใช้โปรแกรมพัสดุ


  power by myPsdAsset.com