วีดีโอสาธิตโปรแกรมทะเบียนคุมทรัพย์สิน

การลงทะเบียนทรัพย์สิน

ครุภัณฑ์และประวัติ

การโอนย้ายครุภัณฑ์

การรายงานสารสนเทศ


วีดีโอสาธิตโปรแกรมพัสดุ

การทำรายงานขอซื้อขอจ้าง


ตัวอย่างระบบบริหารงบประมาณ และพัสดุ